Archief

Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God te aanvaarden

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil is in steen gebeiteld en al diegenen die Mij werkelijk liefhebben, zullen in de Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld raken. 

Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. 

Ik stort in deze tijd grote genaden uit over Mijn volgelingen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik stort in deze tijd, een tijd waarin jullie dit het meeste nodig hebben, grote genaden over Mijn volgelingen uit. 

Moeder van de Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je terneergeslagen, ontmoedigd en angstig voelen door het verschrikkelijk onrecht waarvan jullie getuige zijn, vraag dan a.u.b. om Mijn krachtige bescherming. 

God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. 

Moeder van de Verlossing: Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze missie, en andere missies die door Mijn Vader bekrachtigd zijn voor de hele wereld, te beschermen.

Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is één van de grootste tekenen wanneer de goddelijke tussenkomst op het punt staat ontsluierd te worden. 

O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en elke daad van naastenliefde worden de krachten van de Boze afgezwakt. 

Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is!

Mijn zeer geliefde dochter, toen er aan Gods kinderen profetieën gegeven werden, verwekten deze van in het begin angst in het hart van de mensen. 

Moeder van de Verlossing: Zalig zijn zij aan wie de sleutels van het Paradijs gegeven zullen worden

Mijn lief kind, Ik ben jullie Moeder, de Koningin van de Hemel. Ik overlaad jullie allen, die Mij aanroepen om voor jullie ten beste te spreken om Mijn Zoon te vragen jullie te beschermen, met bijzondere genaden. 

Vervloekt zijn zij die Mij vervloeken!

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze heeft het hart bemachtigd van velen die in Mij geloven, door de gemakkelijke toegang die zij hem tot hun ziel verschaffen.

Moeder van de Verlossing: Velen zullen van hun titels beroofd worden

Mijn lieve kinderen, bid a.u.b. voor de trouwe gewijde dienaren van Mijn Zoon naarmate de toekomstige gebeurtenissen zich voltrekken. Velen zullen van hun titels beroofd en in ongenade de woestijn ingestuurd worden. 

Geestelijke honger laat de ziel leeg, ellendig en verloren achter

Mijn zeer geliefde dochter, honger naar voedsel dat het vlees voedt, is een vreselijke kwelling. Maar geestelijke honger laat de ziel leeg, ellendig en verloren achter. 

De sleutels van Mijn Koninkrijk, van de komende wereld, liggen klaar

Mijn zeer geliefde dochter, alles wat Ik aan de wereld door deze boodschappen openbaarde, zal vervuld worden.

Ik kom allereerst voor diegenen die Mijn barmhartigheid het minst verdienen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben de Beschermer van al Gods kinderen – van eenieder van jullie, ongeacht jullie geslacht, leeftijd of geloofsovertuiging.

God de Vader: Het land zal gezuiverd worden, net zoals ook Mijn kinderen van alle ongerechtigheid gereinigd zullen worden

Mijn liefste dochter, er zullen veel veranderingen tot stand komen naarmate het moment van de Tweede Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, dichterbij komt.

De Goddelijke Voorzienigheid zal altijd de overhand hebben

Zaterdag 11 oktober 2014   20.30u

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand de macht van God, in alle dingen die zich in deze tijd kunnen ontvouwen, onderschatten! 

Mijn liefde voor de mensheid is grenzeloos

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor de mensheid is grenzeloos. Mijn liefde is intens en beschermend. Ze is puur en Ik zie veel fouten door de vingers vanwege Mijn diepe genegenheid voor de zondaars.

Moeder van de Verlossing: De dood zal weldra geen macht meer hebben over de mens

Mijn lieve kinderen, de kruisiging van Mijn Zoon was in veel opzichten betekenisvol.

Denk eraan dat na de Tweede Komst het vagevuur niet meer zal bestaan

Mijn zeer geliefde dochter, hoe dorst Ik naar de liefde van de mensen en hoe dorsten zij naar Mij! Maar de verdeeldheid die de mens van Mij - de Schenker van het Leven - scheidt, is de grootste vijand van het menselijk ras.

Ik geef jullie nu het laatste kruistochtgebed

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart is op dit moment zo gebroken. De verraders hebben Mijn Zijde doorboord en de aarde wordt thans overspoeld door een uitstorting van Mijn verdriet, dat zo intens is, dat Ik niet getroost kan worden.

Mijn Kerk, Mijn ware Kerk, zal op haar buik voortkruipen

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Kerk zal ten val gebracht worden, en diegenen die trouw blijven aan de wetten van God zullen hierdoor enorm te lijden hebben.

Wanneer de liefde afneemt, wordt God geringschat in jullie leven

Mijn zeer geliefde dochter, hoe koud zijn de harten van de mensen toch geworden. Hoe weinig geven zij om de noden van anderen of om het geschenk van het leven. 

Moeder van de Verlossing: De wetten van God zullen binnenkort door miljoenen weerlegd worden

Mijn lieve kinderen, de Tien Geboden die door God vastgelegd werden, kunnen nooit herschreven worden want dat zou heiligschennis zijn. 

De wereldwijde vaccinatie waarover Ik jullie in 2010 vertelde, zal zich weldra voordoen

Mijn zeer geliefde dochter, sla nu acht op Mijn belofte! Ik zal terugkomen om een nieuw begin in te luiden, een nieuwe wereld zonder einde. 

Leg jullie pantser af want het zal verpulverd worden tot minuscule deeltjes!

Mijn zeer geliefde dochter, mijn vijanden mogen Mijn Woord – de waarheid – dan wel verachten, maar de dag zal komen dat zij uit schaamte en wroeging het hoofd zullen laten hangen wanneer zij voor Mijn aangezicht staan.

Of jullie dienen God, of jullie geven toe aan de dwaasheid van de mensen

Mijn zeer geliefde dochter, het verraad jegens Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, tiert welig onder diegenen die zeggen dat ze Mij dienen.