Archief

God is niet pocherig. God is niet trots. God is teder, liefdevol maar toch standvastig in Zijn onderricht aan de mensheid.

Mijn zeer geliefde dochter, de wijze waarop Ik Mij aan Gods kinderen op deze aarde toon, gebeurt slechts via één bron en dat is de Heilige Geest. Ik kan Mijzelf op geen enkele andere manier aan hen bekend maken.

God de Vader: Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben

Mijn geliefde dochter, Ik Ben het Begin en het Einde. Ik Ben de Schepper van al wat is en zal zijn. Ik Ben Meester over leven en dood. Niemand heeft de bevoegdheid om in het leven of de dood in te grijpen omdat alleen Ik, jullie Almachtige Vader, in beide mag tussenkomen.

Mijn stem zal, terwijl deze luid weerklinkt, miljoenen naar Mij toe trekken in de volgende fase en daarna miljarden in de eindfase

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben op dit moment elk deel van de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Ik zal elke natie – niet één uitgesloten – opnemen in Mijn armen van barmhartigheid zodat Ik hen naar Mijn Koninkrijk kan brengen.

God de Vader: Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid en Ik kom nooit op Mijn heilig Woord terug

Mijn liefste dochter, op dit moment zijn Mijn geliefde kinderen in de war. Ik wil hun vertellen – en vooral diegenen die twijfelen aan deze boodschappen, die jou gegeven worden omdat Ik van hen houd – dat zij niet bang moeten zijn.

Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze, in het hart van diegenen die Mij aanroepen, vernietigen

Mijn kind, je mag nooit luisteren naar diegenen die jou in deze missie proberen tegen te houden. Het is belangrijk dat je met Mijn geliefde Zoon verenigd blijft en weet dat die stemmen, die godslasteringen tegen Mijn Zoon uitspreken, zich zullen blijven vermenigvuldigen. 

Deze boodschappen zullen de laatste zijn die aan jullie gegeven worden voor de Grote Dag waarop Ik kom om te oordelen

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de profeten, die voor jou kwamen, is nooit gekend geweest. Maar hun last was zwaar. In tegenstelling tot zieners, werkten zij alleen en werd hun elke vorm van aanvaarding ontzegd.

Diegenen die het woedend uitschreeuwen tegen Mijn heilig Woord, en verklaren dat het van Satan komt, zullen voor eeuwig bij het Beest wonen

Mijn zeer geliefde dochter, overal waar Mijn stem gehoord wordt – in elke plaats en in elke tempel, gewijd aan de aanbidding van God - zal er beroering zijn.

Mijn christelijke soldaten zullen de grootste strijdmacht tegen de Antichrist vormen

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld zullen Mijn geliefde volgelingen weldra Mijn aanwezigheid voelen, want Ik zal Mijzelf in hun hart bekend maken op een manier die zij niet eerder ervaren hebben.

Wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn. Donderslagen, zoals deze nog nooit eerder gehoord werden, zullen in veel delen van de wereld merkbaar zijn, maar vooral in dat deel waar de Antichrist geboren werd.

Eerst zullen al diegenen, die tot de Christelijke Kerken behoren, tot Mij komen. Daarna zullen, na verloop van tijd, de Joden zich omkeren en Mij eindelijk aanvaarden.

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate deze missie zich uitbreidt, zal Mijn Woord in veel talen gesproken worden. Mijn boodschappen, die heden aan jou gegeven worden, wakkeren Mijn heilig Woord in het Nieuw Testament aan. 

En dan, net als ze Mij vergeten zullen zijn, zal Mijn Kerk uit de dood opstaan, juist zoals Ik dat deed

Mijn zeer geliefde dochter, in Mijn Nieuw Paradijs zal de dood niet langer macht hebben over die kinderen van God, die van Hem houden.

Wanneer de Heilige Geest aanwezig is, zal Deze zich als een vuur verspreiden en het Woord van God in veel talen navertellen

Mijn zeer geliefde dochter, de gave van de Heilige Geest wordt heel erg verkeerd begrepen. Het is een kostbare gave en wordt door de grootmoedigheid van God over de mensheid uitgestort. Zij wordt met veel liefde aan allen gegeven maar niet iedereen neemt deze aan. 

Zij zullen onmiddellijk vergeven worden als zij de moed bij elkaar zouden rapen en Mij aanroepen om hen uit hun ellende te helpen

Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten weten dat alle zondaars, vooral diegenen die vreselijke dingen gedaan hebben, naar Mij moeten komen. Ik smeek om hun aandacht, en Ik wil hen naar Mijn Heilig Hart brengen want Ik houd van hen. 

De wereld zal jubelen want samen met Mijn Kerk te Rome, zullen de Joodse naties geveld worden

Mijn liefste dochter, Ik openbaar jou in vertrouwen Mijn pijn en verdriet aangezien Ik de doodsstrijd, die Ik in de Hof van Olijven doorstond, helemaal opnieuw herbeleef.

Liefde is enkel van Mij afkomstig. Haat is dat niet.

Mijn zeer geliefde dochter, het zal door de kracht van de liefde zijn dat de mensheid kan en zal gered worden. De liefde waarover Ik spreek, is Gods liefde die in het hart van de mensen stroomt. 

God de Vader: Mijn groot ingrijpen om de mensheid te redden, heeft een aanvang genomen en de snelheid van Mijn acties zal voor iedereen duidelijk zijn.

Mijn liefste dochter, de Geest van God wordt over de aarde uitgestort op een wijze waarop dit nooit eerder gedaan werd.

Diegenen die het Woord van God volgden, vastgelegd door de aan Mij voorafgaande profeten, waren de eersten om Mij te bespuwen

Mijn zeer geliefde dochter, tot diegenen onder Mijn leerlingen, die lijden door hun geloof in deze boodschappen van de Hemel, heb Ik dit te zeggen.

Mijn Woord is het einde. Het is definitief. Er kan geen ander woord zijn.

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment zal Mijn restleger zeer snel aangroeien en zich over achtenvijftig naties verspreiden. Onder jullie zullen er leiders zijn en jullie moeten je verenigen, waar jullie ook zijn, door het vormen van ‘Jezus aan de mensheid’-gebedsgroepen.

De wonderen die Ik de wereld beloofde, door Mijn kruistochtgebeden, zullen toenemen

Mijn zeer geliefde dochter, het doet er niet toe als jij pijn moet doorstaan door de manier waarop jij, omwille van Mij, verworpen wordt, want Mijn Woord zal nooit wegsterven.

Het enige water dat voor het overleven van Gods kinderen nodig is, zal van de Boom des Levens komen

Mijn zeer geliefde dochter, zalig zijn zij die gehoor geven aan het ware Woord van God, want zij zullen de eersten zijn om op te staan en Mijn Nieuw Koninkrijk binnen te gaan.

Het is Mijn vurigste wens dat jullie de zielen van de jongeren opzoeken

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor die jonge mensen van elk natie, huidskleur en geloofsovertuiging, die Mij niet erkennen, is eindeloos. Mijn verdriet om deze kleine zielen van Mij is diep. 

De plaag zal wijder verbreid zijn dan aids

Mijn zeer geliefde dochter, hoe werd jij de afgelopen twee dagen afgeleid en liet jij toe dat je uit Mijn gezichtsveld gehaald werd. Weet jij niet wat dit afleidingsmanoeuvre teweegbracht? 

Moeder van God: De missie die jou gegeven werd, is de laatste schakel in het laatste Verbond

Mijn lief kind, tijdens deze zeer bijzondere verschijning van vandaag heb Ik jou het geheim van Mijn Hart geopenbaard en hoe het verstrengeld is met het Heilig Hart van Mijn geliefde Zoon. 

Wanneer jullie de waarheid gegeven werd, is het belangrijk dat jullie het Woord van God blijven verspreiden

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die geen schuld dragen, wanneer zij Mij moedwillig beledigen omdat zij onbekend zijn met Mijn Woord, zullen weldra de leiding krijgen die zij nodig hebben.

Probeer niet te redeneren met het verstand wanneer jullie Mijn bestaan trachten te rechtvaardigen, want Ik Ben niet van deze wereld

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de afscheiding van Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, is velen onbekend, maar wanneer de dag aanbreekt dat naar het einde toe Mijn Licht zal uitsterven, zal het duidelijk worden hoe erbarmelijk de doodstrijd is.

Het was de zonde van hoogmoed die er de oorzaak van was dat Lucifer viel en hij buitengesloten en in de afgrond geworpen werd

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Mijn Woord veel oren bereikt, kom Ik om diegenen onder jullie te waarschuwen die niet naar Mij willen luisteren. Wat vrezen jullie? Is het Mijn Woord, of de veranderingen die jullie zullen moeten aanschouwen als de zuivering doorgaat? 

De ogenschijnlijk betrouwbare zienswijzen die zij zullen voorleggen, zullen als een nieuwe vorm van het katholicisme gezien worden

Mijn zeer geliefde dochter, het duivels plan om de Katholieke Kerk van binnenuit te vernietigen, speelt zich reeds af.

Zij zullen beschuldigd worden van misdaden tegen de Stoel van Petrus en zij zullen in Mijn heilige naam publiekelijk vernederd worden

Mijn zeer geliefde dochter, de Kerk zal door velen uit de hoogste regionen verlaten worden, waarbij velen nieuwe leerstellingen aannemen die hen naar het rijk van de duisternis voeren.

De zonde van abortus is een doodzonde en de verantwoordelijken zullen voor eeuwig branden in het vuur van de hel

Mijn zeer geliefde dochter, dit ingrijpen van Mij, het Lam Gods, door aan de wereld deze boodschappen te openbaren, werd voorzegd.