Archief

De Heilige Geest werd nu over de hele wereld uitgestort

16.00u 

Mijn dochter, vertel de wereld dat vandaag een veelzeggende daad van Mijn barmhartigheid plaatsvond waarbij de Heilige Geest, één van de grootste gaven aan Mijn kinderen, over de hele wereld uitgestort werd. Dit geschenk is onontbeerlijk om de mensheid zich op de Waarschuwing te helpen voorbereiden. Bezield met de kracht van de Heilige Geest zullen Mijn gewijde dienaren en volgelingen aanzienlijk gesterkt worden in hun liefde voor Mij en Mijn Eeuwige Vader.

Dit geschenk zal een nieuwe impuls geven aan jullie afgematte, lauwe ziel die om verlichting schreeuwt. Dit werd voorzegd en iedereen, met inbegrip van de meest verharde zondaars, zal er wel bij varen.

Zoals Ik gezegd heb, kent Mijn barmhartigheid geen grenzen. Nu jullie vervuld zijn met de geest van licht en heiligheid moeten jullie, al Mijn volgelingen van overal, moedig zijn en Mijn woord verkondigen aan iedereen waarmee jullie in contact komen. Verwerp de spot die jullie kunnen ondervinden want het is nu té belangrijk om Mijn smeekbeden om bekering te negeren!

Aanhoor nu Mijn gebed om jullie de nodige bemoediging te geven:

O Heer, vervul mij nu met de gave van de Heilige Geest
om Uw allerheiligste Woord naar de zondaars te brengen
die ik in Uw naam moet helpen redden.
Help mij om hen, door mijn gebeden,
te bedekken met Uw Kostbaar Bloed
opdat zij naar Uw Heilig Hart getrokken kunnen worden.
Verleen mij de gave van de Heilige Geest
zodat deze arme zielen Uw Nieuw Paradijs kunnen genieten.  

Zeg dit gebed elke dag na het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid en jullie zullen, door jullie trouw aan Mij, helpen Mijn kinderen te redden.

Verlos Mij van de kwelling die Ik in Mijn Hart onderga wanneer Ik met zoveel smart kijk naar de manier waarop Mijn heilige naam tegenwoordig in de wereld ontvangen wordt. Er niet mee tevreden Mij te loochenen, reageren heel veel zielen met boosheid als jullie, Mijn trouwe volgelingen, nog maar durven te vermelden waarvoor Ik sta. Zij zijn heel kwaad doordat de Bedrieger hen zo geslepen op het verkeerde been zet om hen van de Waarheid af te keren. Help deze zielen, jullie allen! Bid en vraag Mij nu om de kracht die jullie bij dit werk nodig zullen hebben!

Bijzondere genaden voor diegenen die bekering verspreiden

Aan jullie allen die bekering verspreiden zullen bijzondere genaden geschonken worden, en in het Koninkrijk van Mijn vader zal er een heel bijzondere plaats voor jullie gereserveerd worden. Ga nu en laat de Heilige Geest jullie ziel overspoelen om Mij te helpen de mensheid te redden.

Ik houd van jullie allemaal. Ieder van jullie heeft een plaats in Mijn Heilig Hart. Niet één van jullie, met inbegrip van de zondaars, zal van Mijn strijd om zielen te redden uitgesloten worden.

Jullie liefhebbende Redder

Koning van barmhartigheid

 

Nota: Slotopmerking die na afloop van deze boodschap door onze Heer Jezus Christus aan de zienster gegeven werd.

“Mijn dochter, deze gebeurtenis is belangrijk. Dit zal veel zielen redden voordat de Waarschuwing plaatsvindt en zal nadien in de wereld aanwezig blijven om te helpen verhinderen dat de zondaars terugvallen.

Dit werd voorzegd, Mijn dochter, en betekent groot nieuws. Maar Mijn volgelingen moeten nu hard werken om Mij te helpen de strijd om zielen te voeren.”