Archief

Zonder Mijn daad van barmhartigheid zouden de naties elkaar vernietigen

Mijn dochter, de Waarschuwing zal aan allen de echtheid bewijzen van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld. 

Elke vorm van barmhartigheid zal betoond worden aan diegenen die Mijn Vader niet liefhebben

Mijn liefste beminde dochter, overal zullen Mijn kinderen binnenkort uit een diepe, ledige sluimering gewekt worden.

H. Maagd Maria : Mijn Rozenkrans kan naties redden

Mijn kind, het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans kan naties redden.

God de Vader : Aanvaard deze laatste kans of treed een verschrikkelijke kastijding tegemoet

Mijn dochter, jij hebt nu de plicht om Mijn kinderen, wijd en zijd, te informeren over de dringende noodzaak om verlossing te zoeken.

H. Maagd Maria : De barensweeën zijn begonnen

Mijn kind, de barensweeën zijn begonnen.

Ik werd beschuldigd van ketterij en godslastering toen Ik op aarde leefde

Ik ben jouw Jezus, die je nooit verlaat ongeacht hoezeer je lijdt. Ik ben de Alfa en de Omega, de Zoon van God, mens geworden en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria. 

Eerbiedig het belang van het gezin

Vandaag, Mijn dochter, wordt Mijn geboorte gevierd. Het is eveneens een bijzondere dag voor de gezinnen.

God de Vader : Mijn Zoon wordt gestuurd om Zijn rechtmatige troon op te eisen

Mijn dochter, net zoals Ik de eerste keer een Redder in de wereld zond om de mensheid te redden, ben Ik nu klaar om Mijn Zoon Jezus, de Verlosser van de mensheid, opnieuw te sturen om die zielen veilig te stellen die anders niet gered zouden kunnen worden.

H. Maagd Maria : Het plan om de mensheid te verlossen voor de Tweede Komst is voltooid

Mijn kind, de wereld moet zich op Mijn Zoon voorbereiden door middel van gebed.

Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden

Mijn liefste beminde dochter, Ik ben het.

De zondaars die zich tot Mij wenden, vinden ogenblikkelijk genade

Mijn liefste beminde dochter, waarom voelen Mijn kinderen zich momenteel zo verlaten in de wereld?

Kruistocht van gebed (15) ‘Bedankt voor het geschenk van de Goddelijke Barmhartigheid’

Mijn liefste dochter, wat zou Ik graag willen dat de Christenen overal, vanuit het diepste van hun hart, hulde betuigen aan Mijn geboorte.

Bid zoals jullie nog nooit eerder gebeden hebben

Mijn liefste dochter, die mensen, die zover van Mij verwijderd zijn, zijn Mijn voornaamste zorg.

H. Maagd Maria : De hoop mag nooit geschuwd worden ten gunste van angst

Mijn kind, er moet aan de wereld snel verteld worden over de liefde en barmhartigheid die Mijn Zoon, Jezus Christus, bezit voor elke individuele persoon op aarde.

H. Maagd Maria : Eindtijdprofeet geleid door de Hemel

Mijn kind, Ik kom naar je toe om je hart troost te brengen.

Mijn kinderen werden uitgekleed in dit jaar van de zuivering

Mijn liefste dochter, het jaar van de zuivering is bijna afgelopen met als resultaat dat nu overal Mijn kinderen voorbereid zijn op de Waarschuwing.

De Tweede Komst zal kort na de Waarschuwing plaatsvinden

Mijn liefste dochter, je moet altijd op Mij vertrouwen en weten dat niet één enkele boodschap, aan jou gegeven, ooit bezoedeld zal worden.

Ik kan het niet verdragen aan die zielen te denken die door Satan naar de hel gesleurd worden

Mijn liefste beminde dochter, de voorbereidingen zijn voor al Mijn volgelingen belangrijk aangezien de Waarschuwing nadert.

Geestelijke jaloersheid is iets verschrikkelijks

Mijn liefste dochter, geestelijke jaloersheid is iets verschrikkelijks en teistert veel van Mijn zieners.

God de Vader : Belofte van kwijtschelding voor degenen die Jezus afwijzen

Mijn dierbare dochter, dank je om gehoor te geven aan deze belangrijke oproep vanuit het Hemelse Rijk toen ik je vroeg om de mystieke vereniging met Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, te aanvaarden.

De overgang naar het Nieuwe Paradijs zal gezwind en zonder lijden gebeuren

Ik kom vandaag naar je toe als je gemaal met een grote vreugde in Mijn Heilig Hart. Jij, Mijn dochter, hebt dit allerheiligste verzoek, om je met Mij te verenigen om zielen te redden, aanvaard.

Pogingen om de wereldmunt in Europa te introduceren

Mijn innig geliefde dochter, hoe verlang Ik ernaar dat Mijn kinderen, vooral diegenen die in Europa onder de verdrukking lijden, zich gewoon tot Mijn Vader zouden wenden om hulp.

H. Maagd Maria : Ik doorstond hetzelfde lijden

Mijn kind, toen Ik het leven schonk aan Jezus Christus, de Verlosser van heel de mensheid, was Ik zoals elke moeder. 

Oproep aan de niet-gelovigen om zich te keren

Mijn liefste beminde dochter, vandaag wil Ik graag een beroep doen op al de niet-gelovigen en diegenen met een zwak geloof. 

Het moment van Mijn Tweede Komst is bijna daar

Mijn liefste dochter, de voorbereidingen, om de mensheid klaar te maken voor Mijn Waarschuwing, zijn voltooid.

Profeten als voorbereiding op Mijn Tweede Komst

Mijn liefste, beminde dochter, het is met grote ontzetting dat Ik naar die volgelingen kijk, die Mijn allerheiligste woord uit deze boodschappen verwerpen. Hoe bedroeft Mij dit!

Kruistocht van gebed (12) ‘Gebed om de zonde van hoogmoed te vermijden’

Mijn dochter, Ik heb de gebeden van alle gelovigen nodig opdat zij de zielen van de goddelozen kunnen redden. 

Mijn barmhartigheid strekt zich uit over alle rassen, gezindheden, religies

Mijn liefste dochter, houd je sterk en denk aan het goede nieuws in die zin dat Mijn barmhartigheid de meeste van Mijn gekoesterde kinderen terug in de schoot van Mijn Heilig Hart zal brengen.

H. Maagd Maria : Kastijding zal plaatsvinden

Mijn kind, Mijn smart om de verdorvenheid, zo overduidelijk aanwezig in de wereld, breekt Mijn Hart daar Ik zie hoe die verdwaalde zielen zich dieper in de afgrond van duisternis storten waaruit geen terugkeer bestaat.

Een verschrikkelijke oorlog wordt georkestreerd

Mijn dochter, een grote kastijding zal de wereld treffen om de onschuldigen te beschermen.