Archief

Zonder Mijn daad van barmhartigheid zouden de naties elkaar vernietigen

Mijn dochter, de Waarschuwing zal aan allen de echtheid bewijzen van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld. 

Elke vorm van barmhartigheid zal betoond worden aan diegenen die Mijn Vader niet liefhebben

Mijn liefste beminde dochter, overal zullen Mijn kinderen binnenkort uit een diepe, ledige sluimering gewekt worden.

H. Maagd Maria : Mijn Rozenkrans kan naties redden

Mijn kind, het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans kan naties redden.

God de Vader : Aanvaard deze laatste kans of treed een verschrikkelijke kastijding tegemoet

Mijn dochter, jij hebt nu de plicht om Mijn kinderen, wijd en zijd, te informeren over de dringende noodzaak om verlossing te zoeken.

H. Maagd Maria : De barensweeën zijn begonnen

Mijn kind, de barensweeën zijn begonnen.

Ik werd beschuldigd van ketterij en godslastering toen Ik op aarde leefde

Ik ben jouw Jezus, die je nooit verlaat ongeacht hoezeer je lijdt. Ik ben de Alfa en de Omega, de Zoon van God, mens geworden en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria. 

Eerbiedig het belang van het gezin

Vandaag, Mijn dochter, wordt Mijn geboorte gevierd. Het is eveneens een bijzondere dag voor de gezinnen.

God de Vader : Mijn Zoon wordt gestuurd om Zijn rechtmatige troon op te eisen

Mijn dochter, net zoals Ik de eerste keer een Redder in de wereld zond om de mensheid te redden, ben Ik nu klaar om Mijn Zoon Jezus, de Verlosser van de mensheid, opnieuw te sturen om die zielen veilig te stellen die anders niet gered zouden kunnen worden.

H. Maagd Maria : Het plan om de mensheid te verlossen voor de Tweede Komst is voltooid

Mijn kind, de wereld moet zich op Mijn Zoon voorbereiden door middel van gebed.

Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden

Mijn liefste beminde dochter, Ik ben het.

De zondaars die zich tot Mij wenden, vinden ogenblikkelijk genade

Mijn liefste beminde dochter, waarom voelen Mijn kinderen zich momenteel zo verlaten in de wereld?

Kruistocht van gebed (15) ‘Bedankt voor het geschenk van de Goddelijke Barmhartigheid’

Mijn liefste dochter, wat zou Ik graag willen dat de Christenen overal, vanuit het diepste van hun hart, hulde betuigen aan Mijn geboorte.

Bid zoals jullie nog nooit eerder gebeden hebben

Mijn liefste dochter, die mensen, die zover van Mij verwijderd zijn, zijn Mijn voornaamste zorg.

H. Maagd Maria : De hoop mag nooit geschuwd worden ten gunste van angst

Mijn kind, er moet aan de wereld snel verteld worden over de liefde en barmhartigheid die Mijn Zoon, Jezus Christus, bezit voor elke individuele persoon op aarde.

H. Maagd Maria : Eindtijdprofeet geleid door de Hemel

Mijn kind, Ik kom naar je toe om je hart troost te brengen.

Mijn kinderen werden uitgekleed in dit jaar van de zuivering

Mijn liefste dochter, het jaar van de zuivering is bijna afgelopen met als resultaat dat nu overal Mijn kinderen voorbereid zijn op de Waarschuwing.

De Tweede Komst zal kort na de Waarschuwing plaatsvinden

Mijn liefste dochter, je moet altijd op Mij vertrouwen en weten dat niet één enkele boodschap, aan jou gegeven, ooit bezoedeld zal worden.

Ik kan het niet verdragen aan die zielen te denken die door Satan naar de hel gesleurd worden

Mijn liefste beminde dochter, de voorbereidingen zijn voor al Mijn volgelingen belangrijk aangezien de Waarschuwing nadert.

Geestelijke jaloersheid is iets verschrikkelijks

Mijn liefste dochter, geestelijke jaloersheid is iets verschrikkelijks en teistert veel van Mijn zieners.

God de Vader : Belofte van kwijtschelding voor degenen die Jezus afwijzen

Mijn dierbare dochter, dank je om gehoor te geven aan deze belangrijke oproep vanuit het Hemelse Rijk toen ik je vroeg om de mystieke vereniging met Mijn dierbare Zoon, Jezus Christus, te aanvaarden.

De overgang naar het Nieuwe Paradijs zal gezwind en zonder lijden gebeuren

Ik kom vandaag naar je toe als je gemaal met een grote vreugde in Mijn Heilig Hart. Jij, Mijn dochter, hebt dit allerheiligste verzoek, om je met Mij te verenigen om zielen te redden, aanvaard.

Pogingen om de wereldmunt in Europa te introduceren

Mijn innig geliefde dochter, hoe verlang Ik ernaar dat Mijn kinderen, vooral diegenen die in Europa onder de verdrukking lijden, zich gewoon tot Mijn Vader zouden wenden om hulp.

H. Maagd Maria : Ik doorstond hetzelfde lijden

Mijn kind, toen Ik het leven schonk aan Jezus Christus, de Verlosser van heel de mensheid, was Ik zoals elke moeder. 

Oproep aan de niet-gelovigen om zich te keren

Mijn liefste beminde dochter, vandaag wil Ik graag een beroep doen op al de niet-gelovigen en diegenen met een zwak geloof. 

Het moment van Mijn Tweede Komst is bijna daar

Mijn liefste dochter, de voorbereidingen, om de mensheid klaar te maken voor Mijn Waarschuwing, zijn voltooid.

Profeten als voorbereiding op Mijn Tweede Komst

Mijn liefste, beminde dochter, het is met grote ontzetting dat Ik naar die volgelingen kijk, die Mijn allerheiligste woord uit deze boodschappen verwerpen. Hoe bedroeft Mij dit!

Kruistocht van gebed (12) ‘Gebed om de zonde van hoogmoed te vermijden’

Mijn dochter, Ik heb de gebeden van alle gelovigen nodig opdat zij de zielen van de goddelozen kunnen redden. 

Mijn barmhartigheid strekt zich uit over alle rassen, gezindheden, religies

Mijn liefste dochter, houd je sterk en denk aan het goede nieuws in die zin dat Mijn barmhartigheid de meeste van Mijn gekoesterde kinderen terug in de schoot van Mijn Heilig Hart zal brengen.

H. Maagd Maria : Kastijding zal plaatsvinden

Mijn kind, Mijn smart om de verdorvenheid, zo overduidelijk aanwezig in de wereld, breekt Mijn Hart daar Ik zie hoe die verdwaalde zielen zich dieper in de afgrond van duisternis storten waaruit geen terugkeer bestaat.

Een verschrikkelijke oorlog wordt georkestreerd

Mijn dochter, een grote kastijding zal de wereld treffen om de onschuldigen te beschermen.

Kruistocht van gebed (11) ‘Stop de haat tegen de zieners’

Stop de haat tegen de zieners

Ik zal jullie behoeden voor de verschrikkingen van jullie wereld

Mijn innig geliefde dochter, diegenen die er zo naar verlangen om hun liefde voor Mij te bewijzen, ondervinden zeer vaak vertwijfeling in hun ziel waardoor ze het gevoel hebben verstoken te zijn van Mijn liefde. 

H. Maagd Maria : Mijn geschenk om de slang te verslaan en vernietigen

Mijn kind, zeg aan al de volgelingen van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, dat zij te allen tijde Mijn bescherming moeten opzoeken. 

Kruistocht van gebed (10) ‘Het vuur van Uw liefde dragend’

Het vuur van Uw liefde dragend

Kruistocht van gebed (9) ‘Het aanbieden van het lijden als geschenk’

Het aanbieden van het lijden als geschenk

Loop aan Mijn zijde en je zult bespuwd worden

Mijn innig geliefde dochter, je moet eraan denken dat wanneer je Mij dient, je leven nooit over rozen zal gaan.

Ik onthul geen datums

Mijn innig geliefde dochter, je moet kalm en beheerst blijven en al je vertrouwen op Mij stellen.

De wereld zal voorgoed veranderd worden

Mijn innig geliefde dochter, vrees niet aangezien de tijd voor jou en de hele wereld gekomen is.

Kruistocht van gebed (8) ‘De schuldbelijdenis’

Ik, Jezus, jullie Koning en Redder, bied jullie nu Mijn gebed voor de schuldbelijdenis aan.

Kruistocht van gebed (7) ‘Gebed voor diegenen die de barmhartigheid afwijzen’

Mijn innig geliefde dochter, Mijn komst om de mensheid nog eens te redden vóór het laatste oordeel, is zo dichtbij. 

Kruistocht van gebed (6) ‘Gebed om de Antichrist te stoppen’

Om de Antichrist te stoppen

Kruistocht van gebed (5) ‘Eer aan God de Allerhoogste’

Eer aan God de Allerhoogste

Kruistocht van gebed (4) ‘Verenig alle families’

Mijn dochter, dit gebed is belangrijk want het zal helpen om de families bijeen te houden opdat zij samen kunnen verblijven in Mijn nieuw Koninkrijk van het Paradijs op aarde.

Kruistocht van gebed (3) ‘Bevrijd de wereld van angst’

Mijn innig geliefde dochter, Ik voorzie je nu van het gebed om de wereld van angst te bevrijden.

Kruistocht van gebed (2) ‘Gebed voor de wereldheersers’

Mijn innig geliefde dochter, vandaag spoor Ik Mijn volgelingen aan dit gebed aan te bieden om die arme kinderen te redden die gekweld worden door de leiders van hun eigen land die, op hun beurt, gedicteerd worden door wereldmachten, niet die van God.

Kruistocht van gebed (1) ‘Mijn geschenk aan Jezus om zielen te redden’

Mijn geliefde dochter, vraag Mijn kinderen a.u.b. om vanaf nu tot aan de Waarschuwing deze gebeden te bidden. 

De voorbereidingen zijn thans voltooid

Mijn innig geliefde dochter, luister nu aandachtig. Stel a.u.b. al Mijn kinderen gerust dat het geloof hun redding zal garanderen. Dit is het enige dat nu telt.

H. Maagd Maria : Bid voor Paus Benedictus

Mijn kind, er zal hevig gevochten worden zodra de strijd om de zielen begint.

God de Vader vraagt Zijn kinderen om zich in gebed te verenigen

Mijn dochter, Ik kom vandaag om Mijn dierbare kinderen en al diegenen die in Mij geloven, bijeen te brengen om in vereniging te bidden om alle zielen op aarde te redden.

Mijn woord wordt niet afgewezen uit angst maar door de zonde van hoogmoed

Mijn innig geliefde dochter, hoe komt het dat de mensen Mijn onderrichtingen ingewikkeld maken. 

Bid, ontspan en wees blij want deze tijd nu is kort

Mijn innig geliefde dochter, soms verwarren Mijn boodschappen jou. Maar dat is niet erg.

Jullie moment van glorie onder Mijn ogen – Jullie moment van redding

Mijn innig geliefde dochter, de scheiding van Mij is pijnlijk vooral voor diegenen die Mij kennen.

Eerst zullen er tekenen aan de hemel verschijnen – De zon zal rondtollen

Gebed en veel ervan is nu nodig om de zielen te helpen redden. 

De twee dieven aan het kruis

Mijn innig geliefde dochter, toen Ik stervende was op het kruis waren er vlakbij twee dieven. Ook zij werden op hetzelfde moment gekruisigd.

Velen zullen als boetedoening de pijn van het vagevuur ondergaan

Kinderen, luister naar Mijn dringend verzoek om jullie op dit moment toe te wijden aan het Onbevlekt Hart van Mijn welbeminde Moeder.

Jij zult in veel plaatsen gehaat worden en in andere gevreesd

Mijn geliefde dochter, je moet luisteren. Wanneer Mijn profetieën zich ontvouwen waarop Mijn heilig woord aanvaard en beluisterd zal gaan worden, moet jij voorzichtig zijn. 

Demonische bezetenheid en de zonde van de haat

Mijn innig geliefde dochter, de mensen beseffen niet dat Ik dagelijks Mijn kruisiging herbeleef. 

God de Vader – Laatste oproep aan de atheïsten

Mijn dochter, er zal nu aan de mensheid de hand van Mijn barmhartigheid getoond worden aangezien de komst van Mijn Zoon op handen is.

De wereldwijde groepering die jullie bankwezen vernietigde, zal uiteenvallen

Mijn liefste dochter, uit Mij komt het ware leven, het enige leven dat de mens ooit nodig zal hebbe van hier tot in de eeuwigheid.

Mijn boodschappers zijn nu onder jullie om jullie ziel voor te bereiden

Mijn geliefde dochter, de aangekondigde profetieën zullen bekend gemaakt gaan worden en zullen overal ter wereld gezien worden zodat niemand in staat zal zijn om deze te negeren.

Het weer zal vreemde tekenen beginnen te vertonen

Mijn innig geliefde dochter, het weer zal vreemde tekenen beginnen te vertonen omdat de aarde zich naar een nieuwe toestand begeeft als voorbereiding op Mijn daad van goddelijke barmhartigheid wanneer Ik kom om jullie nogmaals te redden.

H. Maagd Maria: Tijd voor Mijn Zoon om Zijn geschenk van Goddelijke Barmhartigheid te overhandigen

Mijn kind, het moment nadert voor Mijn Zoon om Zijn geschenk van goddelijke barmhartigheid te overhandigen. Aldus moet jij je concentreren op je missie om zielen te redden. 

Het ongeloof van diegenen die belijden Mij te kennen, kwetst Me het meest

Mijn innig geliefde dochter, Mijn heilig woord dat gegeven wordt aan een wereld, zich niet bewust van Mijn bestaan, zal de zielen doen ontbranden kort nadat de Waarschuwing plaatsvindt.

H. Maagd Maria: open jullie hart voor de waarheid

Mijn kind, je moet te allen tijde bidden om Mijn bescherming. Je wordt geleid en je moet heel je vertrouwen stellen in Mijn geliefde Zoon.

De grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn kruisdood

Mijn innig geliefde dochter, de getrouwheid van Mijn Kerk aan Mij, hun geliefde Redder, gaat binnenkort ondraaglijk getest worden. 

Jullie, Mijn kinderen, worden gezegend wanneer jullie in Mijn Naam lijden

Mijn innig geliefde dochter, het toenemend aantal beproevingen dat je nu namens Mij doorstaat, is niet toevallig. 

Wacht nu op onze glorieuze reünie

Mijn geliefde dochter, je moet niet tobben over de voortdurende aanvallen die op Mijn boodschappen gepleegd worden door valse zieners.

Valse profeten proberen afbreuk te doen aan Mijn Heilig Woord

Mijn innig geliefde dochter, zeg Mijn kinderen om op hun hoede te zijn voor valse zieners die in Mijn naam spreken maar die woorden uitdragen die niet uit Mijn mond afkomstig zijn.

God de Vader – Jullie moeten de duisternis verwerpen en het Licht omhelzen

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat Ik al Mijn kinderen in Mijn armen sluit. Alles zal goed komen. 

Mijn Komst zal eerder plaatsvinden dan jullie verwachten

Mijn innig geliefde dochter, je mag niet toestaan dat degenen die doorgaan met het uithoren en oordelen over Mijn allerheiligste woord, je van streek brengen. 

Ik wil een strijdmacht van gebedsgroepen vormen

Mijn innig geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat Ik wereldwijd een strijdmacht van gebedsgroepen wil vormen.

De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde schuldbelijdenis

Mijn innig geliefde dochter, schrijf het volgende. Je doorstaat nu intens lijden om die zielen, die Mij en Mijn Vader verwerpen, te redden uit de duisternis.

De dood van Mijn zoon Muammar Gaddafi

Mijn innig geliefde dochter, alle resterende twijfels die je wellicht van tijd tot tijd gehad hebt aangaande Mijn allerheiligste woorden zullen nu wegvallen. 

God de Vader – Bereid de wereld voor op de komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus

Mijn dochter, bereid de wereld voor op de komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, want Hij komt nu, zoals aangekondigd, om de mensheid nogmaals te redden.

Mijn terugkeer om jullie te redden zal in elke uithoek van de wereld gevoeld worden

Mijn innig geliefde dochter, de tijden veranderen rondom jullie. De wereld is in beroering, veroorzaakt door de geest van duisternis. 

Jullie tijd op aarde bevindt zich op een cruciaal punt

Mijn innig geliefde dochter, hoe komt het dat wanneer Mijn woord weergegeven wordt, zoveel van Mijn kinderen dit zo aanstootgevend vinden? 

Ik kan de mensen niet dwingen om zich te bekeren of terug te keren

Mijn innig geliefde dochter, terwijl meer mensen Mijn woord vernemen, zal Mijn liefde hun ziel doordringen van zodra zij Mijn boodschappen lezen. 

Rechtvaardig Mij nooit aangezien dit nodeloos is

Mijn innig geliefde dochter, Ik moet je op de hoogte brengen over de noodzaak om af te zien van het rechtvaardigen van Mijn Allerheiligste Woord.

H. Maagd Maria: Je zult onderworpen worden aan enorm kritische onderzoeken en aanvallen

Mijn kind, dit is een tijd waarin, als je voor Mijn Zoon werkt, je bovenmatig kritisch onderzocht en aangevallen zult worden. 

Boodschap voor Amerika: omhels jullie broeders en zusters uit alle geloofsgemeenschappen

Mijn innig geliefde dochter, Ik wens te spreken tot het Amerikaanse volk. Mijn boodschap aan hen is deze. 

God de Vader – Luister nu naar Mijn laatste oproep aan de mensheid

Mijn dochter, vertel de wereld over de liefde die Ik heb voor al Mijn schepselen van overal. 

Het tijdperk van de vele valse profeten door satan gestuurd

Mijn innig geliefde dochter, zoals Mijn ware zieners in de wereld uitgaan, zo zullen ook de valse zieners dit doen. 

H. Maagd Maria – De zonde van onverschilligheid ten opzichte van Mijn Zoon viert hoogtij

Mijn kind, er zijn zoveel zielen die bestemd zijn voor de eeuwige ballingschap indien zij zich niet terug tot Mijn Zoon wenden.

Het vagevuur is geen plaats waar jullie je vergenoegd over zouden moeten voelen er binnen te gaan

Mijn zeer geliefde dochter, de reden waarom Ik Mijn kinderen zoveel boodschappen stuur, is om hen te helpen hun ziel voor te bereiden op een manier die tot nu toe niet mogelijk was.

De ineenstorting van jullie banken werd door de Antichrist bekokstoofd

Mijn zeer geliefde dochter, bid intens want de Antichrist staat klaar om uit zijn schuilhol te springen, en hij zal zich op de wereld werpen om Mijn kinderen te verslinden.

Wereldwijde groeperingen behorend tot het domein van de Antichrist

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben verheugd over de manier waarop jij het aantal uren in aanbidding voor Mij uitgebreid hebt. 

Het Tijdperk van Vrede is niet meer veraf

Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuw Tijdperk gaat in de nabije toekomst werkelijkheid worden.

Ik zal jullie nooit in de steek laten, kinderen. Dat is de reden waarom Ik kom.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik spreek vandaag met jou over de noodzaak om te begrijpen wat de Waarschuwing is en om elke verwarring errond te verdrijven. 

Verheug jullie wanneer de Hemel explodeert want jullie zullen dan weten dat Ik kom!

Mijn zeer geliefde dochter, de weerpatronen veranderen nu als het zoveelste teken dat de tijden gaan veranderen. 

H. Maagd Maria: De Bedrieger bereidt zich ook op de Waarschuwing voor

Mijn kind, bid voor al die zielen die Mijn Zoon verworpen hebben en die trots zijn op dat feit.

Verharde zielen zullen de Waarschuwing niet gemakkelijk vinden

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn taak om zielen te bekeren, neemt nu in intensiteit toe.

De nasleep van de Waarschuwing

Mijn zeer geliefde dochter, aangezien de Waarschuwing nadert, vraag a.u.b. aan Mijn geliefde volgelingen om te bidden en verheugd te zijn, uit dank voor de grote barmhartigheid die Mijn Eeuwige Vader aan de mensheid verleend heeft.

God de Vader: Satans dagen op deze aarde zijn bijna ten einde

Ik Ben de Alfa en de Omega. Ik Ben God de Vader.

Inzicht in Mijn kruisiging

Mijn zeer geliefde dochter, vanavond gaf Ik je voor de eerste maal een inzicht in Mijn kruisiging, die jou verraste. Wat Ik je openbaarde, is nochtans enorm belangrijk.

Ik heb nu Mijn profeten de wereld ingestuurd

Mijn zeer geliefde dochter, hoe de jongeren en diegenen die in een drukke, zinloze levensstijl opgaan, overtuigen, is de uitdaging die Ik je voorleg.

Leg de verschrikking van de hel uit aan diegenen die blind zijn voor het bestaan van Satan

Mijn zeer geliefde dochter, waarom gaat de mens ermee door het bestaan van de hel te ontkennen?

God de Vader: De Antichrist en een nieuwe wereldmunt

Mijn dochter, hoewel de wereld de Waarschuwing kan vrezen, moeten zij aanvaarden dat profetieën vervat in het Boek der Openbaring, voor de deur staan. 

Het verdriet bij het verlies van Mijn kinderen die niets met Mij te maken willen hebben

Mijn zeer geliefde dochter, bereid jullie familie voor op de Waarschuwing! Vraag Mijn kinderen overal om voor hun zonden om vergeving te verzoeken. 

H. Maagd Maria: Bid overal ter wereld om Mijn bescherming!

Mijn kind, je moet Mijn kinderen vragen om tot Mij te bidden zodat Ik hen in deze tijd kan bedekken met Mijn allerheiligste mantel.

Toekomstvoorspellingen komen niet van Mij

Mijn dochter, deze tocht van jou is aan het escaleren. Je bent er klaar voor, meer dan je ooit zult beseffen.

Twijfels maken jullie sterker in jullie liefde voor Mij

Ik kom in de naam van Jezus, die in het Vlees kwam en mens geworden is.

De belangrijkste gebeurtenis sinds Mijn Verrijzenis

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn bedoeling om iedere man, vrouw en ieder kind naar Mijn Nieuw Paradijs op aarde te brengen. 

De gemaakte klassieke fout wanneer men naar Mij toe probeert te groeien

Ik kom in de naam van Jezus Christus, de Zoon van de Allerhoogste God. Ik Ben Hem.

De tijd van vrede en zaligheid is er bijna

Mijn zeer geliefde dochter, je beseft eindelijk dat wanneer je je afgewezen voelt, dat gewoon een afspiegeling van Mijn eigen doodstrijd is. 

De Waarheid wordt meestal met uiterste omzichtigheid en regelrechte verwerping bejegend

Mijn zeer geliefde dochter, je maakt nu meer details mee van de pijn die Ik doorstond tijdens Mijn kruisiging. Verlatenheid. Afwijzing. Isolement. 

Vraag om het geschenk van het lijden!

Mijn zeer geliefde dochter, je lijden is verzacht en Ik wil je bedanken voor dit geschenk. 

Er gaan in de Kerk veranderingen ingevoerd worden die in tegenspraak zullen zijn met het Woord van God

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, Jezus Christus, die in het vlees kwam.

De kastijding kan door gebed verzacht worden

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal nu zeer spoedig stilhouden en in de periode na de Waarschuwing zal de manier waarop de mens naar de wereld kijkt, veranderen. 

Er is maar één God, ongeacht wat jullie religie is

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn kinderen zich wanhopig, bang of eenzaam voelen, vertel hun dan dat zij zich tot Mij moeten wenden. 

Bedreig anderen nooit in Mijn naam!

Vandaag, Mijn zeer geliefde dochter, spreek Ik met jou over de noodzaak om Mij in alle dingen te gehoorzamen. 

Wees niet bang voor de Waarschuwing, verwacht deze met vreugde!

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat zij niet bang hoeven te zijn voor de Waarschuwing. Velen zullen angstig zijn en dat is begrijpelijk. 

Naarmate het geloof van Mijn volgelingen sterker wordt, nemen de aanvallen op hen toe

Mijn zeer geliefde dochter, hoe lijd jij voor Mij en hoe sterk ben je daardoor geworden.

H. Maagd Maria: Luister altijd naar je hart!

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Ik ben je gezegende Moeder.

Houd nu waken om goddelijke barmhartigheid! De Waarschuwing is dichtbij.

Mijn geliefde dochter, het moment is nu dichtbij. 

Je naaste beminnen als jezelf is veel moeilijker dan jullie denken

Mijn dochter, dit is nu de tijd om naar Mijn instructies te luisteren om Mijn kinderen attent te maken op de komende tijden met betrekking tot het voorbereiden van al Mijn volgelingen op de noodzaak om dagelijks in gebed te vertoeven.

Boodschap van de H. Maagd Maria: De verlatenheid als offerziel

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Ik ben de heilige Moeder van God.

Hoe moeilijk het is om de trap naar het Paradijs te beklimmen

Mijn zeer geliefde dochter, maak je geen illusies, de Bedrieger heeft gedurende de laatste paar dagen je hoofd van Mij afgewend.

Mijn strijdmacht zal aanzwellen tot een groep van meer dan 20 miljoen

Mijn zeer geliefde dochter, de liefde die Ik voor jou en Mijn volgelingen heb, welt in Mij op en bezorgt Mij zo’n vreugde. 

Kies mensen uit die je kent en kom voor Mijn Vaders troon om hen te redden!

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart krimpt ineen van verdriet als Ik naar Mijn dierbare kinderen kijk, die zich niet bewust zijn van wat er in het verschiet ligt.

God de Vader: Mijn hand zal met kracht neervallen op naties die abortus legaliseren

Ik kom in de naam van Mijn Zoon Jezus Christus. Ik Ben de Alfa en de Omega, God de Allerhoogste. Ik wens Mijn kinderen wereldwijd deze boodschap te geven.

Diegenen die Mijn ware Woord - door zieners - verkondigen, zullen belachelijk gemaakt worden

Mijn zeer geliefde dochter, Satan en zijn demonen zijn nu aan het proberen om je te kwellen. Je moet dit feit erkennen en dan de rug toekeren. 

Veel zielen creperen in de hel door de zonde van pornografie

Mijn zeer geliefde dochter, aanhoor Mijn allerheiligste Woord aangezien Ik de mensheid waarschuw voor de hoogdringendheid om Mijn Vader om de vergeving van hun zonden te smeken.

Boodschap aan de geestelijkheid – geef niet toe aan intimidatie door seculiere genootschappen!

Mijn dochter, als toch maar meer priesters en leden van de Christelijke Kerk hun geest zouden openen en zouden aannemen dat Ik nu door deze boodschappen tot de wereld spreek, dan zou Mijn Hart lichter zijn.

Een aantal landen zal nu een klimatologische chaos meemaken. Mijn Vader is boos.

Mijn zeer geliefde, roep al Mijn gebedsstrijders op om voor de anderen te bidden. Dit omvat de niet-gelovigen en diegenen die verstrikt zijn in geweld en haat. 

De door deze profeet voorzegde profetieën ontvouwen zich nu

Mijn zeer geliefde dochter, elke natie ter wereld zal zich inspannen om Mijn aan jou gegeven boodschappen te lezen. 

Geen enkele zonde is zo ernstig dat deze niet vergeven kan worden

Mijn dochter, je begint nu de waarheid over het lijden te begrijpen. Wanneer Ik aan uitverkoren zielen vraag om te lijden, lijden zij zoals Ik dat deed tijdens Mijn foltering bij Mijn kruisiging. 

Kwaad wordt als goed zijnde opgevoerd terwijl het goede als kwaad voorgesteld wordt

Wanneer de mens vraagtekens plaatst bij zijn geloof, moet hij nadenken. Als hij in twijfel verkeert, dan moet hij Mij vragen om zijn ogen te openen. 

Geld, en teveel ervan, verderft de ziel

Mijn zeer geliefde dochter, Ik bezoek je vanavond want de wereld gaat in aanhoudend geweld losbarsten naarmate natie na natie elkaar bombarderen om macht en roem na te streven. 

Wat is het dat jongeren ertoe aanzet zo beschaamd over Mij te zijn?

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor jongeren, in het bijzonder diegenen die in hun tienerjaren en het begin van volwassenheid, gaat zeer diep. 

De Grote Verdrukking wordt door gebed ingeperkt

Mijn dochter, die volgelingen van Mij die belezen zijn op het gebied van de Heilige Schrift, hebben de neiging om zich te laten meeslepen door hun eigen menselijke interpretatie waardoor de les die Ik gepredikt heb, om van elkaar te houden, zo gemakkelijk vergeten wordt. 

Hoe Mij vragen om jullie te helpen jullie beslommeringen op te lossen?

Mijn zeer geliefde dochter, de over jou uitgestorte genaden worden geschonken om je in dit werk nog sterker te maken door je extra vertrouwen te geven.

Help Mij alle jongeren – de kwetsbaarsten in jullie samenleving - te redden!

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Mijn Eeuwige Vader, God de Allerhoogste, de wereld op de komende veranderingen voorbereidt, gaat Hij gebukt onder verdriet om de mens die nog steeds blind is voor de waarheid over Zijn bestaan.

Geniet gedurende 1000 jaar van het heerlijke leven dat jullie wacht!

Mijn zeer geliefde dochter, je blijft Mijn Woord verdedigen terwijl dat in feite niet nodig is.

God schiep de wereld – geen enkele andere planeet kan door de mens bewoond worden

Mijn dochter, voor Mijn kinderen moet de bekering nu een prioriteit zijn als zij anderen over Mijn boodschappen aan de wereld vertellen. 

Aan Mijn volgelingen werd nu de gave van voorspraak geschonken

Mijn geliefde dochter, de liefde van Mijn volgelingen houdt Mij recht.

Angst voor de Waarschuwing is niet iets wat Ik aanmoedig

Mijn zeer geliefde dochter, de snelheid van de gebeurtenissen in de aanloop naar de Waarschuwing neemt verder toe. 

Bid voor diegenen die niet verder kunnen kijken dan materieel gewin!

Mijn zeer geliefde dochter, je moet volharden in dit lijden want door dat te doen, red je zielen. 

Onrust in de wereld, die door het gebrek aan liefde voor Mij veroorzaakt wordt

Mijn geliefde dochter, de tijd van onrust in de wereld waarbij zoals voorzegd de mens zal opstaan tegen de mens, broeder tegen broeder en naaste tegen naaste, is aangebroken. 

Kinderen, raak niet ontmoedigd door de wanhoopsverhalen waarmee de mensheid geconfronteerd wordt!

Mijn zeer geliefde dochter, het is dagen geleden dat Ik nog met je gecommuniceerd heb.

God de Vader – de rol van het lijden

Ik Ben de Alfa en de Omega. Ik Ben God de Vader, Schepper van de mens en het universum.

De tijd van afwachten – laat anderen weten wat hen te wachten staat

Mijn zeer geliefde dochter, elke dag raakt de wereld verder in verval.

Mijn geboortedag is een heel bijzondere feestdag

Morgen, Mijn kind, is het een heel bijzonder feest voor Mij, jullie geliefde Moeder, want dat is Mijn geboortedag.

Boodschap van de H. Maagd Maria – Ik zal nog maar een paar keer verschijnen in de wereld

Mijn kind, het is niet nodig om te vrezen bij dit werk, want het werd voorzegd dat de bekering zal plaatsvinden. 

God de Vader: Eén van de meest dringende boodschappen aan de mensheid

Ik kom in de naam van Mijn Zoon, Jezus Christus. Ik Ben God de Vader en wens met de hele wereld te communiceren.

Vragen aan Jezus

Na het ontvangen van de boodschap getiteld ‘Wees te allen tijde voorbereid!’, zag de zienster een beeld van Jezus waarbij Hij verdrietig leek. Zij stelde Hem dan een aantal vragen waarop Hij antwoordde.

Wees te allen tijde voorbereid!

Mijn zeer geliefde dochter, je bent nu eindelijk werkelijk met Mij in vereniging. 

Jullie behoren Satan niet toe, jullie behoren Mij toe

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn momenten dat je denkt dat je niet in staat zult zijn om de beproevingen, die je vanwege Mijn boodschappen krijgt, te doorstaan maar je hoeft niet te vrezen. 

Bid voor de ziel van diegenen die verdoemenis tegemoet treden en die de Waarschuwing niet zullen overleven!

Mijn dochter, de geestelijke dorheid je die in de voorbije dagen doorgemaakt hebt, toen het onmogelijk voor je was om te bidden, was de Bedrieger die aan het proberen was om jou van Mij weg te trekken.

Boodschap van de H. Maagd Maria: ‘Offerziel’

Mijn kind, het is met grote vreugde dat Ik je kom helpen leiden in je missie om Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, bij te staan om nog meer zielen te redden. 

Oproep aan de priesters en kloosterzusters in de Rooms-katholieke Kerk

Mijn zeer geliefde dochter, zoals voorzegd verspreidt Mijn Woord aangaande de Waarschuwing zich nu snel.

Satan staat machteloos tegenover Mijn toegewijde volgelingen

Mijn geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik je nogmaals vertel over de bekering die nu in de wereld plaatsvindt.

God de Vader zal het complot om de munteenheden omver te werpen verijdelen

Mijn zeer geliefde dochter, de toewijding en trouw van Mijn volgelingen aan Mij en Mijn Eeuwige Vader maken al een groot verschil uit. 

Augustus 2011, maand voor de redding van zielen

Mijn zeer geliefde dochter, je maakt Mij zo blij. Jouw totale overgave heeft nu tot gevolg dat Ik wijd en zijd meer zielen kan redden. 

Geen mens zal het Woord van Mijn Zoon niet horen voordat het moment van Zijn Wederkomst aanbreekt

Tweede boodschap van God de Vader

Jullie zitten nu middenin de Verdrukking

Mijn dochter, jij bent, zoals je weet, de meest onwaarschijnlijke zienster door je gebrek aan kennis over heilige zaken. Toch ben jij de uitverkoren boodschapper.

Jullie uitgelezen wapen is jullie liefde voor Mij

Mijn zeer geliefde dochter, gelukkig ben je nu na een kleine pauze genomen te hebben, de routine terug gewoon aan het worden. 

Iedere man die beweert Mij te zijn, is een leugenaar want Ik zal Mij nooit meer in een mens manifesteren

Mijn zeer geliefde dochter, één van de meest verwarrende tijden zal binnenkort opdoemen wanneer niet alleen diegenen die beweren in Mijn naam te komen vals zullen zijn, maar er ook diegenen zullen zijn die beweren Mij te zijn. 

Verenig jullie familie om van het Nieuw Paradijs op aarde te genieten!

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer zielen verdwaald zijn, kan het er aan de buitenkant op lijken dat zij vol vreugde zijn en met volle teugen leven. 

Executie, euthanasie, abortus en zelfmoord

Mijn dochter, het is wanneer Mijn kinderen liefde voelen in hun hart dat zij er zeker van kunnen zijn dat Ik in hun ziel aanwezig ben. 

Mijn boodschappen zullen tranen van bekering voortbrengen

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten dat diegenen die in Mijn naam spreken bespot, uitgelachen en voor schut gezet zullen worden.

Doe een beroep op prominente figuren om Mijn Woord te verspreiden!

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer je Mij de rug toekeert, zal het je achteraf moeilijk vallen om Mij terug te vinden.

Wees niet bevreesd, de bekering zal een groot gevoel van liefde en vrede scheppen!

Mijn zeer geliefde dochter, wat veel van Mijn kinderen betreft, die bang worden door Mijn boodschappen en het dus moeilijk vinden om deze onder ogen te zien, luister nu alsjeblieft naar Mij! 

Laat Mijn gewijde dienaren de inhoud ervan weten zodat zij hun kudde kunnen voorbereiden

Mijn zeer geliefde dochter, net als je vol vertrouwen in je onderscheiding van Mijn boodschappen gestaag vorderingen maakt, stop je en voel je de kwelling van de twijfel. 

De Eeuwige Vader zal de Nieuwe Wereldorde afhouden van de uiteindelijke vervolging van Zijn kinderen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik besef dat dit werk zijn tol eist van je en dat je nog een weekje moet rusten, maar luister naar wat Ik je te zeggen heb.

Narcisme, een kwaadaardige epidemie die in de wereld van vandaag heerst

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld weet dat Mijn liefde voor hen Mijn hele wezen bezielt terwijl Ik voorbereidingen tref voor de Grote Waarschuwing. 

Het belang van de Sacramenten – het Huwelijk en de Eerste Heilige Communie

Mijn zeer geliefde dochter, kijk nu toe hoe het geloof van Mijn kinderen begint te groeien en bloeien. 

Voor Mijn volgelingen die deze boodschappen hekelen

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is het een bijzondere dag, want het doet Mij plezier jullie te vertellen dat diegenen wier geloof door deze boodschappen versterkt werd, er zeker van kunnen zijn dat hun dagelijks bidden van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid zielen redt. 

Atheïsten en wetenschappers zullen zeggen dat de Waarschuwing een illusie was

Mijn zeer geliefde dochter, je moet voortgaan, kijk recht vooruit en volg Mijn instructies op! Wijk er niet van af wanneer je elke minuut van de dag door de Boze bestookt wordt! 

De strijd die Satan voert om deze boodschappen in diskrediet te brengen, is heviger aan het worden

Mijn geliefde dochter, deze periode gaat moeilijk voor je worden aangezien de boodschappen in de wereld doordringen. 

Gebed kan disharmonie in de wereld voorkomen

Mijn zeer geliefde dochter, gebed en devotie tot Mij zijn als water dat aan een dorstige mens gegeven wordt. 

Laat de menselijke tekortkomingen van Mijn Kerk jullie Mij niet de rug doen toekeren!

Mijn zeer geliefde dochter, Ik glimlach deze avond met vreugde in Mijn Hart want eindelijk horen, net als voorzegd, jongere mensen Mijn Woord door het internet.

Belijd nu jullie zonden – wees niet bang!

Mijn zeer geliefde dochter, de hulp die Ik je gestuurd heb, zal gebruikmakend van de moderne communicatiemiddelen, Mijn Woord nu snel over de hele wereld verspreiden. 

Ga door met Mijn Woord te verspreiden – Ik stuur je nu veel vrijwilligers

Mijn zeer geliefde dochter, de hordes waarover je moet springen wanneer je voor Mij lijdt, worden hoger.

De Waarschuwing is een uiting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, meegedeeld aan zuster Faustina

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu nabij. Er is nog maar heel weinig tijd om al die arme zielen te waarschuwen en voor te bereiden, die tijdens de Waarschuwing zo geschokt zullen zijn dat zij niet zullen beseffen wat zij aanschouwen. 

Eerste boodschap van God de Vader: Voor Mij is de tijd nu gekomen om Mijn glorieus Koninkrijk terug te winnen – het Nieuw Paradijs op aarde zal 1000 jaar duren

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, Redder van de mensheid. Ik Ben God de Vader en Ik spreek voor de eerste maal tot jou. 

H. Maagd Maria: Satan verliest zijn macht wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt

Mijn kind, blijf altijd op Mijn Zoon gefocust, want Hij heeft je aandacht nodig! Je moet al je vertrouwen op Hem stellen en laat nooit iemand je ogen van Hem afhouden.

De mensen weten niet wat hun ziel is – het antwoord is eenvoudig

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl je stem eindelijk overal ter wereld door Mijn gewijde dienaren gehoord wordt, verstomt deze in die kringen die zich niet van het bestaan van God de Almachtige Vader bewust zijn.

Doodgewone mensen, goede mensen, keren Mij de rug toe

Mijn zeer geliefde dochter, de vreugde die je vandaag voelt, is een gevolg van de genaden die je gisteren tijdens de Aanbidding verleend werden. 

De Waarschuwing zal bewijzen dat God bestaat

Mijn zeer geliefde dochter, sterk nu, na de ergste beproeving tot dusver te hebben doorstaan, zul je opschieten om aan de hele wereld Mijn dringende smeekbeden mee te delen.

Boodschap van de H. Maagd Maria over de communicatie met jongeren

Ik kom in de naam van Jezus Christus. Ik ben de Moeder van God, jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen.

Mijn kinderen zullen Mij tijdens de Waarschuwing voor het eerst in de ogen kijken

Mijn zeer geliefde dochter, bereid Mijn kinderen nu voor want zeer spoedig zullen ze voor Mij komen te staan in al Mijn glorie en mededogen. 

Communiceren met een jong, materialistisch en wispelturig gezelschap

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen en geestelijke dorheid die je momenteel ondergaat, worden door Mij toegestaan om je nog nauwer in vereniging met Mij te brengen.

Intellectueel snobisme beledigt Mij

Vandaag, Mijn dochter, wil Ik die toegewijde volgelingen van Mij, die openlijk Mijn naam verkondigen, waarschuwen om de waarheid van Mijn Leer te volgen en omzichtig te werk te gaan.

Mijn volgelingen moeten moed aan de dag leggen om anderen op de Waarschuwing voor te bereiden

Mijn geliefde dochter, er moet door Mijn volgelingen nog veel werk verricht worden om aan de mensen te vertellen wat ze tijdens de Waarschuwing moeten verwachten.

Overhandig Mij jullie moeilijkheden en Ik zal jullie last verlichten!

Mijn zeer geliefde dochter, het gebed neemt nu in een sterker tempo toe dankzij de gave van de Heilige Geest, die wereldwijd in de ziel van al Mijn volgelingen doorgedrongen is. 

De overvloedige liefde bij de Aanbidding maakt jullie sterker en rustiger

Mijn geliefde dochter, de door Mijn kinderen ontvangen genaden bij de Eucharistische Aanbidding zijn krachtig. 

De ‘bevrijders’ in het Midden-Oosten willen de Joden controleren

Mijn zeer geliefde dochter, vol liefde spreek Ik vannacht met jou, want zeer spoedig zullen nu meer en meer van Mijn gekoesterde volgelingen zich eendrachtig verenigen om de Bedrieger te bestrijden. 

Mijn geestelijke leiding zal Satans daden van vernietiging tegenhouden

Mijn geliefde dochter, het is weer een beproevende week geweest waarin Mijn Woord aan de ene kant door zovelen omhelsd werd, terwijl het tegelijkertijd door anderen als een regelrechte misleiding afgewezen werd. 

Boodschap van liefde aan al Mijn volgelingen

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag verheug Ik Mij over het geloof dat overal ter wereld door Mijn volgelingen, die Mijn roep horen, getoond wordt. 

Bereid jullie familie erop voor om Mijn kruis in de lucht te aanschouwen!

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet met jou de gevoelens delen die Ik nu onderga. 

Boodschap aan de priesters, bisschoppen en kardinalen over de Valse Profeet

Mijn zeer geliefde dochter, je hebt geleden doordat de Bedrieger je kwelt. Je moet intens bidden om zijn aanvallen op jou te weerstaan. 

Boodschap van de H. Maagd Maria aangaande Haar verdwaalde kinderen

Mijn kind, deze laatste paar dagen waren niet gemakkelijk. Al wat telt, is dat je Mijn Zoon gehoorzaamt. 

De sleutels van Rome worden nu aan God, de Almachtige Vader, teruggegeven

Mijn zeer geliefde dochter, wees nu sterk! De inhoud van Mijn boodschappen aan jou bezorgt je angst waaraan je niet mag toegeven. 

Twee kometen zullen botsen, aan een rode hemel zal Mijn kruis verschijnen

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nabij. De Waarschuwing is nu dichtbij. Het is met groot verdriet dat Ik je moet vertellen dat veel zielen geen acht zullen slaan op deze boodschappen over de Waarschuwing. 

Satan werft jonge mensen door middel van de popcultuur

Mijn zeer geliefde dochter, als een direct gevolg van Mijn aan jouw gegeven boodschappen, verspreidt de bekering zich over de hele wereld. 

De dagen van Paus Benedictus zijn nu geteld

Mijn zeer geliefde dochter, je werd net nog maar eens in Mijn allerheiligste naam beproefd om van de Waarheid af te wijken. 

De profetie te Garabandal zal nu werkelijkheid worden

Mijn zeer geliefde dochter, we hebben in zo’n korte tijd een lange weg afgelegd. Daar was een reden voor. Want het was al die tijd nodig om Mijn allerheiligste Woord mee te delen aan een wereld dorstend naar Mijn liefde.

Vertel hun dat Ik van hen houd, maar dat Ik wil dat ze tegen Mij praten!

Mijn zeer geliefde dochter, dit is al een hele buitengewone tocht voor jou geweest in zo’n korte tijd. Ik besef dat je nu moe bent. 

Waarschuwing aan diegenen die zich met satanische erediensten bezighouden

Mijn dochter, je wordt nu veel sterker en kunt door je gehoorzaamheid aan Mijn Allerheiligste Wil de wereld nu waarschuwen voor wat er komen gaat.

De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neervallen

Mijn kinderen alom, luister nu naar Mij! De zwaarden van gerechtigheid zullen nu neerkomen op diegenen die het nalaten om zich voldoende op de Waarschuwing voor te bereiden.

Zonde zal altijd zonde blijven, hoe jullie deze ook rechtvaardigen

Mijn zeer geliefde dochter, hoe ween Ik om al Mijn kinderen die zondigen omdat ze Mijn onderrichtingen niet begrijpen. 

Omgaan met financiële tegenspoed

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn wens dat je nu begint met ten minste één dag per week te vasten. Want door dat te doen, zul je Mij enorm blij maken. 

Waarschuwingsboodschap aan de wereldleiders

Mijn dochter, overal ter wereld zijn landen onder het oppervlak aan het borrelen van onrust, zowel op het gebied van de haat die van mens tot mens vertoond wordt, als van de ophanden zijnde ecologische omwentelingen. 

Ik wil diegenen bedanken die helpen bij de verspreiding van Mijn heilig Woord

Ik kom nu om moed te schenken aan al die volgelingen van Mij die, na Mijn ware stem herkend te hebben, met grote werken van edelmoedigheid gereageerd hebben. 

Als jullie het moeilijk vinden om te bidden

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag ben Ik blij dat er door jouw werk zoveel werk verricht werd om Mijn allerheiligste Woord aan de wereld mee te delen. 

Tijdens de Waarschuwing zal de hemel zich openen

Mijn zeer geliefde dochter, je ondergaat de kwelling die Ik verduur voor de zonden van de mens. Zo voelt dat. 

Waarom Ik op deze manier met de wereld communiceer

Mijn zeer geliefde dochter, het is nu tijd om Mijn heilige boodschappen te overwegen en ervoor te zorgen dat overal ter wereld zoveel mogelijk zondaars er nota van nemen.

Nieuwe openbaringen – overstromingen in Frankrijk deze zomer

Mijn zeer geliefde dochter, de openbaring die jou op 18 maart 2011 te middernacht gegeven werd, dat er zich in mei een vulkaanuitbarsting zou voordoen op IJsland, heeft nu plaatsgevonden. 

Vergeving, de weg naar vrijheid

Mijn dochter, vergeving is de weg naar vrijheid. Wanneer jullie diegenen vergeven die jullie beledigen of die jullie pijn berokkend hebben, worden jullie vrij van geest. 

Verwarring over wat Mijn Tweede Komst zal inhouden

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen vragen zich af wat de Tweede Komst werkelijk inhoudt, dus laat het Mij uitleggen.

De verantwoordelijkheid van de ouders in de wereld van vandaag

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld is nu in de diepste, uiterste wanhoop verzonken bij gebrek aan geloof in het bestaan van God, de Almachtige Vader. 

Eer Mijn Vader

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb de tijd gemist die je Mij gisteren beloofde. Ik besef dat je een erg druk leven leidt, maar vergeet niet dat Ik het leven ben dat je moet opzoeken boven al je dagdagelijkse activiteiten. 

Het belang van vasten en zelfverloochening

Mijn zeer geliefde dochter, je beseft eindelijk dat jullie zonder Mij niets zijn. Het is door Mijn genaden dat jullie in het Koninkrijk van Mijn Vader leven ontvangen. 

Verwerp het werk van het new age-spiritualisme

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn volgelingen op om het werk van de new age-beweging, die de wereld in zijn grip heeft, af te keuren.

Waarom God, de Eeuwige Vader, nieuwe profeten naar de wereld zendt

Mijn zeer geliefde dochter, dit is wat Ik de twijfelaars, in het bijzonder Mijn gewijde dienaren, die Mijn Woord door deze boodschappen misschien verwerpen, zou willen zeggen. 

Zoals voorzegd vond er vandaag een aardbeving plaats in Europa

Mijn geliefde dochter, vandaag vond in Europa, in Spanje, de aardbeving plaats waarover Ik je enkele maanden geleden sprak. 

Boodschap van de H. Maagd Maria aangaande de bescherming van de heiligen

Mijn kind, je komt nu veel dichter bij het kostbaar Hart van Mijn Zoon. Je tocht is moeilijk geweest, maar dit vond plaats in zo’n korte tijdspanne. 

De Heilige Geest werd nu over de hele wereld uitgestort

Mijn dochter, vertel de wereld dat vandaag een veelzeggende daad van Mijn barmhartigheid plaatsvond waarbij de Heilige Geest, één van de grootste gaven aan Mijn kinderen, over de hele wereld uitgestort werd. 

De wreedheden van Mijn kruisiging werden niet aan de mens geopenbaard zoals het hoort

Mijn geliefde dochter, jij moet nu Mijn kruis oppakken en Mij helpen het te dragen op de tocht die Ik voor jou heb uitgestippeld. 

Satan is een ravage aan het aanrichten in de wereld maar er rest hem nu nog maar weinig tijd

Mijn zeer geliefde dochter, het is nu met grote dringendheid dat de wereld, en al diegenen die onverschillig geworden zijn voor de waarheid van Mijn Leer, naar Mijn heilig Woord moeten luisteren. 

Rusland en China zullen ontreddering veroorzaken

Mijn zeer geliefde dochter, vertel de wereld dat er voorbereidingen aan de gang zijn om de zielen voor te bereiden op het Nieuw Paradijs op aarde dat Ik beloofd heb.

Mensen over de hele wereld delen dezelfde trekken

Ik verheug Mij vanavond, Mijn geliefde dochter, door de manier waarop jij Mij gehoorzaamt. Je gehoorzaamheid om dagelijks de H. Mis bij te wonen en de Allerheiligste Eucharistie te ontvangen, is Mij welgevallig. 

De nederigheid die nodig is om de Hemel binnen te komen

Mijn zeer geliefde dochter, nederigheid is een les die al diegenen die Mijn Koninkrijk wensen binnen te komen, moeten leren. 

De Arabische opstand zal wereldwijde onrust uitlokken – Italië zal de neveneffecten in gang zetten

Mijn zeer geliefde dochter, de tranen die Ik stort om al Mijn geliefde, gekwelde kinderen in de wereld die het slachtoffer zijn van geweld en misbruik, komen onophoudelijk. 

Bekeer anderen bij elke gelegenheid!

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is in die zin betekenisvol dat Mijn Opstanding uit de dood Mijn beloftes aan de mens vervuld heeft. 

Beloof jullie trouw aan Mijn Goddelijke Barmhartigheid!

Mijn zeer geliefde dochter, het is met vreugde dat Mijn kinderen zich nu verheugen in de herdenking van Mijn Opstanding. 

Verdedig het recht van jullie kinderen op een christelijke opvoeding!

Mijn geliefde dochter, het is vandaag voor al diegenen die in de Passie van Mijn kruis geloven tijd om het te helpen dragen zodat Mijn Woord opnieuw gehoord kan worden in de wereld. 

Verzet je tegen de aanvallen van Satan!

Mijn dochter, elk uur van de dag wordt jouw geloof aanhoudend op de proef gesteld wanneer je door buitenstaanders onder druk gezet wordt om deze boodschappen te verwerpen. 

Seksuele immoraliteit zal jullie naar de hel voeren

Mijn dochter, terwijl de wereld in verschillende categorieën ingedeeld wordt – diegenen die een eenvoudig en geordend leven leiden, sommigen in welvaart en vrede, diegenen die getroffen zijn door armoede en ziekte of die het slachtoffer van oorlog zijn en de machthebbers – zullen allen met verbazing getuige zijn van precies dezelfde ophanden zijnde gebeurtenissen.

De toorn van God gaat op de Nieuwe Wereldorde neerkomen

Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote droefheid dat Ik je moet vertellen dat ophanden zijnde ecologische rampen een enorm verlies aan mensenlevens tot gevolg zullen hebben in Azië, Europa, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. 

Plan van de Nieuwe Wereldorde om jullie geld en voedsel te controleren

Mijn geliefde dochter, vertel de wereld dat ze nu op het punt staan een aantal ecologische rampen mee te maken. 

Zelfs kleine gebedsgroepen van de Goddelijke Barmhartigheid kunnen miljoenen redden

Mijn geliefde dochter, het moment van de Waarschuwing is nu dichtbij en dit zal snel, in een oogwenk, gebeuren. Allen zullen als aan de grond genageld staan wanneer ze Mijn grootse barmhartigheid aanschouwen.

Wat jullie tijdens de Waarschuwing zullen ervaren en het gebed om onmiddellijke vergeving

Mijn geliefde dochter, handel snel om het bewustzijn rond Mijn boodschap op te voeren, want de Waarschuwing staat bijna voor de deur. 

Ga de Waarheid inzien voordat het te laat is!

Mijn geliefde dochter, je moet de wereld vertellen dat Mijn Allerheiligste Wil nu moet nageleefd worden als de mensheid eeuwig leven wil. Hoewel die veel te bieden heeft, zal deze wereld jullie honger nooit stillen.

Hoe ervoor te zorgen dat jullie familie en vrienden de Hemel kunnen binnengaan

Mijn geliefde dochter, Ik ben blij omdat zoveel goede en toegewijde volgelingen van Mij zich tijdens deze Heilige Week eendrachtig verenigen om het Offer, dat Ik voor allen bracht, te eren. 

Bijzondere genaden beloofd voor het aanroepen van Jezus gedurende slechts één dag

Mijn geliefde dochter, bedankt om meer tijd te wijden aan dit allerheiligste werk. Voor jullie allen is de tijd gekomen om jullie hart gedurende slechts één dag voor Mij open te stellen om Mij in staat te stellen jullie met bijzondere genaden te vervullen. 

Ik Ben in de Eucharistie aanwezig ondanks de verkeerde interpretatie van Mijn belofte

Mijn zeer geliefde dochter, maak je geen zorgen! Je gaat vooruit in de manier waarop je tijd reserveert om tot Mij te bidden. 

Vandaag is Mijn pijn zelfs nog groter dan dat deze bij Mijn kruisiging was

Mijn zeer geliefde dochter, vanavond huil Ik van grote droefheid om de zonden van de mensheid, die zeer fel toegenomen zijn, terwijl voor de wereld de tijd om Mijn Passie aan het kruis te herdenken, dichterbij komt.

Door deze boodschappen zullen miljoenen zielen gered worden

Mijn geliefde dochter, vandaag werd, samen met bijzondere genaden, aan jou de gave van de Heilige Geest verleend.

Oordeel nooit over andere religies, geloofsovertuigingen of seksuele voorkeuren!

Mijn geliefde dochter, de kwelling die je ondergaat, komt doordat de Bedrieger voortdurend probeert om jou ertoe te verleiden dit allerheiligste werk op te geven. 

De hand van Mijn Eeuwige Vader zal nu op deze ondankbare, blinde wereld neerkomen

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd staat nu niet aan onze kant. Span je uitermate in, draag deze boodschappen uit zover als je kunt! 

De betekenis en de kracht van het gebed

Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote vreugde dat Ik Mij vanavond opnieuw met jou verenig.

Bid voor diegenen die jullie pijn berokkenen!

Vanavond, Mijn geliefde dochter, voel jij een vrede die je al zo’n lange tijd niet meer gevoeld hebt. 

Een aardbeving in Europa en een wereldoorlog

Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote liefde dat Ik deze avond met jou kom communiceren. Want Ik ken de kwelling die je ondergaan hebt. 

In dit jaar van de zuivering wordt de mens gestraft

Mijn geliefde dochter, de zuivering waaronder de mensheid gebukt zal gaan door oorlogen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tsunami’s, hittegolven en modderstromen, houdt aan vanwege de zonden van de mensheid.

Woorden van troost met betrekking tot diegenen die deze boodschappen in twijfel trekken

Mijn dochter, houd je sterk! Je moet jezelf niet kwellen met het lezen van de commentaren op het internet, die de haat aantonen die heel veel mensen jegens Mij voelen. 

Alle Christenen, kom nu tot inkeer! Katholieken, bid voor Paus Benedictus!

Mijn geliefde dochter, wij zijn opnieuw verenigd. Je hebt het druk gehad de afgelopen paar dagen. Heb je de kracht opgemerkt die Ik je zowel naar geloof als naar lichaam geef? 

De democratie gaat verdwijnen – Priesters zullen gemarteld worden

O zeer geliefde dochter, het is met vreugde dat Ik deze avond je aandacht toejuich. Jouw afwezigheid heeft Mij een beetje pijn gedaan, maar Ik wist dat je spoedig naar Mij zou terugkeren.

Laatste boodschap voor het volume ‘De Waarschuwing’

Mijn zeer geliefde dochter, je doet je best om te gehoorzamen aan Mijn instructies om je ziel te heiligen en dit verheugt Me zeer.

De opkomst van de Arabische Wereld – Drie wereldleiders worden vermoord

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben vandaag vol vreugde nu deze belangrijke reeks boodschappen voltooid wordt om ze voor de hele mensheid te publiceren. 

Boodschap van de Heilige Geest

De tijd is thans gekomen om op te staan en deze beker aan te nemen – drink ervan want het is de Beker van de Redding. 

Publiceer Mijn boodschappen overal ter wereld

Mijn dochter, je dwaalde een beetje en nu vraag je naar de kracht om je het vertrouwen en de moed te geven om Mijn instructies uit te voeren. 

De wereldwijde bekering is aanstaande

Zeer geliefde dochter, dit is één van de laatste boodschappen om opgenomen te worden in Mijn eerste deel van het heilig boek vervat in het volume ‘De Waarschuwing’.

De liefde is de weg naar de redding

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag werden aan jou extra genaden geschonken waardoor Ik je dichter bij Mij kan trekken. 

Bereid jullie voor op de Waarschuwing, de verlichting van het geweten

Mijn zeer geliefde dochter, vanavond heb je de genaden ontvangen om je sterker te maken om met deze heilige taak door te gaan. 

Hoe gemakkelijk is het om te zondigen

Mijn geliefde dochter, vandaag heb je eindelijk de gevaren ingezien die uitgaan van de Bedrieger wanneer je niet op je hoede bent. 

Het dragen van Mijn kruis

Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben het. Het is voor jou een lang leerproces geweest en je zult verder gevoed worden met de kennis van de waarheid door de gave van de Heilige Geest die je ziel vervult. 

De manier om de Hemel binnen te treden – De functie van het lijden

Mijn geliefde dochter, de manier waarop Ik met jou communiceer, begint te veranderen. 

De waarschuwing – De Tweede Komst is nabij – De kans om jullie zielen te redden

Mijn dochter, gisteren was Mijn boodschap hard. Velen die het lezen zullen zeggen: ‘ Dit is niet de manier waarop de Heer spreekt ‘. Maar hoe weten zij dit? 

2011: Het jaar van de zuivering

Mijn geliefde dochter, eindelijk herenigen we ons. Het is nu een aantal dagen geleden dat je in de geestesgesteldheid was om Mijn boodschappen te ontvangen. 

Waarom de Waarschuwing een groot geschenk is voor de mensheid

Waarom zijn deze boodschappen beangstigend?

Mijn geliefde dochter, als de mensen deze boodschappen horen, zullen zij deze in twijfel trekken, betwisten en ze weerleggen. 

Media en andere aanstaande censuur

Mijn geliefde dochter, de tijd is rijp voor weer een ander jaar waarin Mijn geliefde kinderen meer van Mij zullen vernemen over hoe hun leven aan te passen zodat de mensheid klaar zal zijn wanneer Ik als Rechter kom.